Politika e biskotave (cookies)

Përditësimi i fundit:21.02.2022
www.turktiyatrosu.mk ne përpiqemi të respektojmë privatësinë dhe sigurinë e të dhënave që mbledhim nga vizitorët në ueb-faqen tonë dhe për të cilat veprojmë si kontrollues të të dhënave personale sipas rregullave dhe rregulloreve të përcaktuara me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Ueb-faqja jonë përdorë biskota, në kombinim me pikselë, të ruajtura në mënyrë lokale dhe teknika të ngjashme (kolektivisht, “biskota” përveç nëse nuk është përcaktuar ndryshe) që t’ju dalluar prej përdoruesve tjerë të ueb-faqes. Kjo na ndihmon të sigurojmë përvojë më të mirë për përdoruesin dhe ta përmirësojmë shërbimin tonë derisa e përdorni ueb-faqen. Kjo politikë e biskotave (cookies) i përshkruan llojet e biskotave të cilat i përdorim në ueb-faqen dhe qëllimet për përdorimin e tyre.

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Politikë ose në lidhje me privatësinë e të dhënave, ju lutemi na kontaktoni në turskiteatar@t.mk . Për më shumë informacione për praktikat e privatësisë, ju lutemi shikojeni politikën tonë të privatësisë: www.turktiyatrosu.mk/politika-e-privatesise. Ju lutemi me kujdes lexojeni këtë Politikë me qëllim që të fitoni informacione më të detajuara rreth asaj pse përdorim biskota dhe cilat informacione i mbledhin prej jush dhe për ju.

1.Përkufizimet e biskotave
Biskotë (cookie) është një dosje e vogël në të cilën ruhet informacion, e cila ruhet në shfletuesin tuaj gjegjësisht memorien e pajisjes tuaj. Për sa i përket kohëzgjatjes, gjegjësisht, mënyrës së ruajtjes së biskotave, dallojmë biskotat e përhershme dhe ato të sesionit:
 1. Biskotat e përhershme janë biskota që mbeten në pajisjen e përdoruesit edhe pas mbylljes së shfletuesit. Këto biskota aktivizohen sa herë që përdoruesi e viziton ueb-faqen që e ka krijuar atë biskotë konkrete.
 2. Biskotat e sesionit: këto biskota mundësojnë ueb-faqet të njohin vizitorin në kornizat e një sesioni. Sesioni në shfletuesin fillon kur përdoruesi hap ueb-faqen në shfletues dhe përfundon kur përdoruesi do të mbyll dritaren e shfletuesit. Biskotat e sesionit janë të përkohshëm. Ato fshihen pasi të mbyllet shfletuesi.

Për sa i përket asaj, prej ku është vendosur biskota, ato ndahen në biskota të vendosura nga pala e “parë” ose biskota të vendosura nga pala e “tretë”:
 1. “Biskotat e palës së parë" janë biskotat që vendosen nga ueb-faqja që përdoruesi po viziton aktualisht.
 2. "Biskotat e palëve të treta" janë biskota që vendosen nga aplikacione dhe komponentë të jashtëm, ndërsa të cilat ngarkohen në ueb-faqe që përdoruesi e viziton aktualisht.

2. Çfarë biskota ne përdorim dhe pse?
Në përgjithësi, një ueb-faqe përdor biskota me qëllim t’i dallojë përdoruesit. Kjo na ndihmon t’i mundësojmë një përvojë më të mirë përdoruesit, si dhe të përmirësojmë shërbimin tonë për vizitorët. Biskotat të cilat mund t’i përdorim në ueb-faqen tonë mund të ndahen në kategoritë në vijim: Biskota të nevojshme: biskota sistematike dhe funksionale. Biskota për analitikë dhe marketing: biskota të cilat përdoren për analitikë, statistikë, targetim dhe marketing.

“Biskotat sistematike dhe funksionale” janë biskota që janë të nevojshme në vet ueb-faqen për funksionimin e rregullt të saj. Pa këto biskota ueb-faqja nuk do të punojë siç duhet.
Këto biskota përdoren për:
 • Autentifikim gjatë logimit si dhe identifikim se jeni të regjistruar në ueb-faqe;
 • Për qëllime sigurie;
 • Të mbaj në kujtesë cilësimet e zgjedhura;
 • Për punë të funksionaliteteve dhe komponentëve në ueb-faqe Nëse këto biskota parandalohen, atëherë funksionimi dhe siguria e ueb-faqes do të cenohet, e me këtë edhe funksionimi i duhur i saj.

"Biskotat për “analitikë dhe marketing” janë biskota të cilat mbledhin informata për vizitorët dhe lëvizjen dhe/ose sjelljen e tyre nëpër ueb-faqe.
Këto biskota përdoren për:
 • Ueb-analitikë: sigurim të statistikave për numrin e vizitorëve dhe për atë se si përdoret ueb-faqja;
 • Mbledhje e të dhënave për numrin e përdoruesve të ueb-faqes që kanë kontrolluar një produkt ose shërbim;
 • Targetim me qëllim shfaqje të reklamave të drejtuara nëpërmjet sajteve të treta/rrjeteve sociale.

3. Kur e kërkojmë pëlqimin tuaj
E kërkojmë pëlqimin tuaj vetëm për vendosjen e biskotave që hynë në grupin për analitikë dhe marketing. Pëlqimin e kërkojmë para se t’i vendosim në pajisjen tuaj.
Biskotat sistematike dhe funksionale nuk janë lëndë e këtij pëlqimi, sepse ato janë të nevojshme për funksionimin e ueb-faqes. Pëlqimi për vendosjen e biskotave për marketing dhe analitikë jepet me klikim në butonin adekuat në dialogun për pëlqim për biskota.
Nëse, pasi keni dhënë pëlqim, doni ta tërhiqni pëlqimin, do të duhet t’i fshini ose pamundësoni biskotat përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj. Kini parasysh se nëse fshini ose pamundësoni edhe biskota sistematike/funksionale do ta çrregulloni punën e ueb-faqes.

4. Si t’i fshini dhe bllokoni biskotat tona
Shumica e ueb-shfletuesve kanë mundësi për kontrollimin e biskotave përmes cilësimeve të shfletuesit. Cilësimet për biskota zakonisht gjinden në menynë “opsione” ose “preferenca”. Me qëllim që të fitoni më shumë informacione për këto cilësime, në shfletuesin tuaj, kërkoni opsionin “Ndihmë” prej ku mund të merrni më shumë detaje rreth fshirjes dhe ndryshimit të cilësimeve për biskota.
Nëse i fshini/bllokoni të gjitha biskotat nga ueb-faqja, duke përfshirë edhe biskotat funksionale dhe sistematike, mund ta çrregulloni punën e ueb-sajtit dhe mund të mos mundeni të qaseni deri te pjesë të ueb-faqes.
Në rast se i fshini të gjitha biskotat, përveç nëse nuk i keni vendosur cilësimet e shfletuesit tuaj që t’i bllokojë biskotat, gjatë vizitës së ardhshme të ueb-faqes, sistemi jonë do të rinxjerr biskota sistematike dhe përsëri do të kërkojë pëlqim për lëshimin e biskotave për analitikë dhe marketing.

5. Na kontaktoni
Për çfarëdo pyetje na kontaktoni lirisht në: turskiteatar@t.mk